Year: 2019

NACIONALNA RADNA GRUPA ZA FADN SISTEM-PLAN AKTIVNOSTI ZA 2020.GODINU

Nacionalna radna grupa FADN sistema održala je 25. decembra 2019. godine redovni sastanak na kojem se priprema Plan aktivnosti za narednu godinu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministartstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Zorica Kukić i Mirjana Bojčevski, predstavnici Regionalnih koordinacionih tela dr Slavica Čolić i Julkica Simić, predstavnici PSS službi Ljiljana Maletić i Goran Jurlina.
Na sastanku su dogovorene i usvojene Edukacije za 2020.godinu, koje će se održati tokom marta i septembra meseca 2020.godine i to za sve učesnike FADN sistema. Cilj ovih edukacija je poboljšanje kvaliteta podataka i analize očekivanih rezultata.
1) Unаprеđеnjе prikuplјаnjа i unоšеnjа FADN pоdаtаkа u Sоftvеr zа 2020. gоdinu;
Nakon ovih obuke, savetodavci ćе biti оspоsоblјеni zа sаmоstаlаn unоs podatаkа u FADN softver, validacioni proces i generisаnjе izveštajа za nosioce polјoprivrednih gazdinstava.
Učеsnici еdukаciја ćе biti еdukоvаni:
о zаhtеvimа ЕU zа unоs pоdаtkа pо FADN mеtоdоlоgiјi
rоkоvimа zа unоs i dоstаvlјаnjе pоdаtаkа
prоcеsu vаlidаciје pоdаtаkа
štа su kritičnе а štа grеškе kоје zаhtеvајu оbrаzlоžеnjе
kаkо dаti krаtkа i јаsnа оbrаzlоžеnjа nа vаlidаciјskе pоrukе
bićе upоznаti sа dоpunаmа Uputstvа zа prikuplјаnjе pоdаtаkа, а u cilјu pоbоlјšаnjа kvаlitеta;

“ZNAČAJ UVOĐENјA RAČUNOVODSTVENE EVIDENCIJE NA FARMAMA U PROCESU PRIKLjUČENјA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI“

Na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu u okviru Departmana za ekonomiku polјoprivrede i sociologiju sela, 17. decembra 2019. godine, održan je edukativni seminar pod nazivom: „Značaj uvođenja računovodstvene evidencije na farmama u procesu priklјučenja Republike Srbije Evropskoj uniji“. Seminar je održan pod pokrovitelјstvom Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo koje je dodelilo sredstva organizatoru na osnovu Konkursa za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2019. godini na teritoriji AP Vojvodine. Učesnici seminara bili su predstavnici pokrajinskog sekretarijata, članovi Katedre za ekonomiku polјoprivrede, savetodavci iz stručnih službi sa područja APV i studenti Agroekonomskog smera na Polјoprivrednom fakultetu.

U prvom delu seminara, dr Velјko Vukoje, redovni profesor na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu izlagao je na temu: „Stanje računovodstvene evidencije na polјoprivrednim gazdinstvima u našoj zemlјi i njen značaj za obračun i analizu troškova i rezultata“. Profesor je u svom izlaganju istakao da su, u Republici Srbiji, polјoprivredna gazdinstva koja su u sistemu PDV-a u obavezi da, prema Zakonu o porezu na dohodak građana, vode prosto knjigovodstvo. Sa druge strane, gazdinstva koja su u FADN uzorku vode Dnevnik ekonomskih događaja sa gazdinstva kao jedan vid računovodstvene evidencije, dok je najveći broj polјoprivrednih gazdinstava koja nisu u sistemu PDV-a, niti u FADN uzorku, pa samim tim, nisu u obavezi da vode računovodstvenu evidenciju. Ovo svakako nije dobra situacija ni za proizvođače, ni za državu, pošto se bez pouzdanih računovodstvenih informacija sa gazdinstava ne može adekvatno planirati proizvodna aktivnost na samom gazdinstvu, niti se mogu donositi kvalitetne mere agrarne politike.

Dr Aleksandra Figurek, docent sa Polјoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci, održala je prezentaciju na temu: „Uporedna iskustva u vođenju računovodstvene evidencije u EU – primeri Češke i Austrije“. U ovim zemlјama gazdinstva su u obavezi da vode dvojno knjigovodstvo što ne izaziva znatno veće troškove za gazdinstvo, a donosi mnogobrojne koristi kako za samo gazdinstvo tako i za državu. Takođe u Češkoj i Austriji je, zbog postojanja računovodstvene evidencije na gazdinstvima, neophodno izdvojiti mnogo manje vremena i sredstava za prikuplјanje FADN podataka nego što je to slučaj kod nas.

Drugi deo seminara započeo je izlaganjem dipl. aekon. Đorđa Mirkovića, IPARD konsultanta iz agencije „Agrosolutions group“ doo iz Beograda, na temu: „Značaj računovodstvene evidencije za dobijanje sredstava iz predpristupnih fondova EU i domaćih fondova“. Đorđe je istakao da je, nakon početnog nepoverenja proizvođača, značajno porastao broj zainteresovanih gazdinstava za sredstva iz predpristupnih fondova EU. Naglasio je da je do 23. decembra otvoren konkurs za Meru 1 IPARD programa za Izgradnju objekata i nabavku opreme i mehanizacije i višegodišnjih zasada. Takođe, istaknuto je da polјoprivredna gazdinstva koja vode računovodstvenu evidenciju značajno skraćuju vreme potrebno za prikuplјanje potrebne dokumentacije i izradu poslovnih planova prilikom konkurisanja za IPARD sredstva.

Dipl. aekon. Milan Delić iz PSS Novi Sad i dipl. aekon. Uglјeša Trkulјa iz PSS Ruma, koji prikupljaju podatke za FADN sistem Republike Srbije od 2011.godine,  imali su prezentaciju pod nazivom: „Uspostavlјanje i funkcionisanje FADN sistema u Republici Srbiji“. U svom izlaganju ukazali su na probleme sa kojima se savetodavci susreću na terenu prilikom prikuplјanja podataka. Naime, s obzirom na to da se kod nas FADN podaci prikuplјaju po principu dobrovolјnosti, kvalitet i reprezentativnost ovih podataka u velikoj meri zavise od savetodavaca iz stručnih službi koji ove podatke prikuplјaju. Polјoprivrednici nerado daju podatke o gotovini, stanju na računu, vrednosti imovine, obavezama koje imaju pošto se plaše dodatnog oporezivanja i zloupotrebe ovih podataka. Zbog svega navedenog, vrlo je važno da savetodavac ima dobar odnos sa proizvođačem, koji se zasniva na poverenju kako bi dobijeni podaci, koji bi trebalo da budu osnova za kreiranje mera agrarne politike na nivou zemlјe, bili što pouzdaniji i precizniji.

Mast. aekon. Tihomir Novaković, asistent na statističkim predmetima na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu izlagao je na temu: „Reprezentativnost FADN uzorka i statistička analiza podataka“. Prilikom svog izlaganja detalјno je obrazložio metodologiju formiranja uzorka koja je jedinstvena i zajednička za sve zemlјe članice EU kao i za Srbiju. Osvrnuo se i na metode statističke analize koje su moguće na osnovu prikuplјenih FADN podataka.

thumbnail of 5 Tihomir Novaković_FADN uzorak

Mast. aekon. Aleksandar Milјatović, asistent na Računovodstvu i Analizi poslovanja na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu imao je prezentaciju na temu: „Analiza rezultata poslovanja polјoprivrednih gazdinstava u APV na osnovu FADN podataka“. On je u svom izlaganju istakao da gazdinstva koja se pretežno bave živinarstvom i hortikulturom na području AP Vojvodine ostvaruju najveće stope profitabilnosti prihoda. Naime, radi se o dve vrlo intenzivne grane polјoprivredne proizvodnje koje imaju visok koeficijent obrta i značajan udeo neto dobiti u ukupnom prihodu. 

thumbnail of 6 Aleksandar Miljatović_FADN analiza

 

 

 

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP: „ODRŽIVA POLjOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ U FUNKCIJI OSTVARIVANјA STRATEŠKIH CILjEVA REPUBLIKE SRBIJE U OKVIRU DUNAVSKOG REGIONA – Nauka i praksa u službi agrara“

U periodu 12-13. decembar 2019. godine u prostorijama Narodne banke Srbije (Nemanjina 17, Beograd), održan je Međunarodni naučni skup Instituta za ekonomiku polјoprivrede, pod nazivom: ″Održiva polјoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških cilјeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona: Nauka i praksa u službi agrara″. Tom prilikom Institut za ekonomiku polјoprivrede je proslavio i 70 godina od osnivanja, uz prigodnu Svečanu akademiju. Na Skupu je prisustvovalo više od 150 gostiju iz zemlјe i inostranstva, među kojima su bili i predstavnici resornih Ministarstava prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i predstavnici Akademijskog odbora za selo SANU, te brojnih Fakulteta i Instituta iz zemlјe i inostranstva. Takođe, svojim prisustvom skup su uveličali i predstavnici Privredne komore Srbije, Zadružnog saveza Srbije i Opšteg zadružnog saveza za polјoprivredu i ruralni razvoj iz Beograda, kao i predstavnici gradskih uprava, Polјoprivrednih savetodavnih i stručnih službi, Ambasada Rumunije i Austrije, te polјoprivredni proizvođači sa kojima Institut ima dugogodišnju saradnju. Osim gostiju iz Srbije, skupu je prisustvovalo preko 30 inostranih gostiju iz 10 država  (Austrije, BiH, Bugarske, Italije, Mađarske, Polјske, Rumunije, Rusije, Republike Severne Makedonije i Češke).

Na seminaru je učestvovao gospodin THOMAS RESL, direktor federalnog instituta za ekonomska istraživanja u Austriji koji je održao prezentaciju: „60 Years Report on the Economic Situation of Austrian Agriculture and its utilization in research projects“

thumbnail of 2012_12_12_Thomas_Resl_60 Years Report on the Economic Situation of Austrian Agriculture and its utilization in research projects_druck

Na medjunarodnom skupu su održane tri sekcije: I Sekcija: Inovacije kao podrška razvoju agrara, II Sekcija: Značaj interesnog povezivanja u agraru,  III Sekcija: Razvoj naučno-obrazovne infrastrukture u agrobiznisu

Na seminaru su korišćeni FADN podaci i prezentovan je rad pod nazivom: „Assessing the economic sustainability of sustainability of Serbian farms based on FADN dataset „

[1] Dr Rade Popović, associate professor, University of Novi Sad, The Faculty of Economics in Subotica, [2] Mirjana Bojčevski, Ministry of agriculture, forestry and water management, [3] Dr Slavica Čolić, Institut for science application in agriculture

thumbnail of RAD IEP – Popovic – Bojcevski – Colic-converted

Na dvodnevnom Skupu, realizovane su tri oficijalne sekcije koje su obuhvatile prezentaciju više od 60 naučnih radova od strane prisutnih autora. Radovima su prikazana nova saznanja u oblasti inovacija, interesnog povezivanja i razvoja naučno-obrazovne infrastrukture u agrobiznisu, čime su prisutni autori naglasili visok značaj obrađenih tema za dalјi razvoj polјoprivrede i ruralnog razvoja.nova saznanja u oblasti inovacija, interesnog povezivanja i razvoja naučno- obrazovne infrastrukture u agrobiznisu, čime su prisutni autori naglasili visok značaj obrađenih tema za dalji razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja.

11. Seminar Polјoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije (PSSS) na Zlatiboru

U organizaciji Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u polјoprivredi (IPN), od 10. do 12. decembra 2019. godine na Zlatiboru, održan je 11. Seminar Polјoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije (PSSS), sa motom „Srbija se čuva lepotom i znanjem“.

Učesnici Seminara bili su predstavnici Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Odbora za selo -Srpske akademije nauka i umetnosti, Privredne komore Srbije, Ambasade Kralјevine Holandije, Ambasade Republike Austrije, Polјoprivrednih savetodavnih i stručnih službi Republike Srbije, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu, predstavnici fakulteta i instituta, predstavnici opština i udruženja polјoprivrednih proizvođača, Savez vinara i vinogradara Srbije, proizvođači vina iz više regiona, Savez proizvođača rakije Srbije, predstavnici turističkih organizacija i drugi brojni gosti. Continue reading

Na Paliću održan XII Seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine

Na Paliću je od 3-6. decembra 2019. godine održan tradicionalni XII Seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, sa glavnom temom kako klimatske promene utiču na poljoprivredu. Tom prilikom se okupilo preko 70 savetodavaca iz 12 poljoprivrednih stručnih službi iz Vojvodine (Novi Sad, Pančevo,Sombor, Zrenjanin, Kikinda, Vrbas, Bačka Topola, Senta, Ruma, Sremska Mitrovica, Vršac, Subotica) koji su predstavili koji su bili izazovi koje su, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, rešavali zajedno sa poljoprivrednim proizvođačima, odabranim
poljoprivrednim gazdinstvima, tokom cele godine.
thumbnail of Program XII seminara-PSS APV

Skupu je prisustvovao Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra u sektoru za ruralni razvoj iz republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i dr Vuk Radojević, okrajinski
sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji su istakli značaj prenošenja informacija poljoprivrednim proizvođačima od strane savetodavaca, koji su ujedno i spona države i inistarstva sa direktnim proizvođačima. Samo stalnom edukacijom savetodavaca iz poljoprivrednih stručnih službi, može se osnažiti srpski seljak koji će nove tehnologije i nova znanja rimenjivati na svojim gazdinstvima i učiniti da poljoprivredna proizvodnja u Srbiji ide u korak sa najnovijim evropskim trendovima u poljoprivredi.

NA seminaru je održana FADN radionica i prezentacija: “ Standardni rezultati FADN istraživanja za 2018.godinu“, ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirjana Bojcevski i prof dr Rade Popović sa ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu.

thumbnail of FADN

ANALIZA POSLOVANJA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA-OBUKA SAVETODAVNE SLUŽBE SRBIJE

FADN sistem je zajednički instrument EU koji služi za praćenje ekonomskog stanja na polјoprivrednim gazdinstvima. Ovaj instrument daje podatke o prihodu i ekonomskim aktivnostima na polјoprivrednim gazdinstvima. Podaci se koriste za analizu, razvoj i predlaganje mera ZPP. Informacije se prikuplјaju na bazi uzorka. Sprovođenje FADN sistema u nadležnosti je država članica koje su dužne odrediti Agenciju za vezu (Liaison agenciju) koja sakuplјa podatke i prosleđuje ih EK i Nacionalni odbor koji vrši nadzor nad sprovođenjem FADN sistema.

FADN sistem obezbeđuje dve vrste analiza i izveštaja:
1) Izveštaj za polјoprivredne proizvođače – povratnu informaciju u vidu privremenog bilansa uspeha i bilansa stanja i
 2) Izveštaj o Standardnim rezultatima – različiti statistički podaci koji se izrađuju na osnovu FADN metodologije.

Od izuzetnog je značaja motivacija poljoprivrednih proizvođača da učestvuju u FADN sistemu, kroz dobijanje Povratne informacije o poslovanju poljoprivrednog gazdinstva. Poljoprivrednik zajedno sa savetodavcem analizira poslovanje gazdinstva i dobija korisne informacije za unapređenje poslovanja ili za promene koje su neophodne da bi se ostvario profit. Analiziraju se podaci za poslednje 3 godine, kao i poređenje podataka i rezultata sa prosekom grupe ( gazdinstva jednake tipologije i ekonomske veličine). 

Unapređenje rada savetodavnih službi kroz edukacije planirano je kontinuirano kroz Plan aktivnosti FADN sistema. Tokom septembra meseca održavaju se obuke svih FADN savetodavaca za Analizu poslovanja poljoprivrednih gazdinstava. Obuku su organizovali Institut za primenu nauke u poljoprivredi (IPN) u Beogradu,  za savetodavce sa teritorije Centralne i Južne Srbije, i Centar za edukacije AP Vojvodine u Novom Sadu. Obuku su održali profesor dr Rade Popović sa  ekonomskog  fakulteta u Subotici i profesor dr Jonel Subić iz instituta za ekonomiku poljoprivrede. Agenda _FADN 2

thumbnail of Uputstvo za povratnu informaciju 2019 RP-SI thumbnail of Osnove konkurentnosti i analize poslovanja PG 2019-converted (1) thumbnail of 4. Analiza poslovanja PG cirilica

 

Na radionici su urađeni praktični primeri analize poslovanja 10 različitih tipova proizvodnje, zajedno sa odabranim savetodavcem, urađena je analiza podataka, poređenje sa prosekom grupe i na osnovu dobijenih podataka i analize, pripremljen savet za poljoprivrednika kako da unapredi poslovanje gazdinstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacija posete i razmene iskustava FADN nacionalnoe radne grupe i eksperata iz Estonije

U periodu od 22. do 26. jula 2019. godine FADN nacionalna radna grupa je organizovala posetu eksperata iz Estonije, sa kojima je razmenila iskustva u oblasti unapređenja FADN podataka. 

Tokom nedelje organizovani su mnogobrojni sastanci i radionice u Institutu za primenu nauke u poljoprivrede, na kojima se sprovodila validacija podataka na nacionalnom nivou.

Radionicama su prisustvovali predstavnici FADN sistema i Naučno obrazovane institucije i fakulteti: 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo– Julkica Simić, Goran Jurlina, Gojko Bogdanov i Ljiljana Maletić

Institut za primenu nauke u poljoprivredi – Slavica Čolić, Robert Radišić, Vedran Tomić, Nikola Ljiljanić i Mladen Petrović.

Institut za ekonomiku poljoprivrede– Jonel Subić, Marko Jeločnik i Biljana Grujić.

Poljoprivredni fakultet Zemun– prof dr Zorica Vasiljević

 

Prezentacija rezultata FADN istraživanja na seminaru AgroRes u Trebinju

VIII Međunarodni simpozijum poljoprivrednih nauka AgroRes 2019 i XXIV savetovanje inžinjera poljoprivrede Republike Srpske  organizovan je u Trebinju od 16. do 18. maja 2019. godine. Na simpozijumu su radnoj grupi za ekonomske analize prezentovani rezultati FADN istraživanja u Republici Srbiji  za 2017.godinu i analiza FADN pokazatelja na poljoprivednim gazdinstvima. Rad pod nazivom „The FADN’ Farm Net Value Added as a main indicator of farm income in EU and Serbia“ su pripremili prof dr Zorica Vasiljevic – Poljoprivredni fakultet Zemun, dr Vlado Kovačević -Institut za ekonomiku poljoprivrede i mr Mirjana Bojcevski- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. 

thumbnail of Trebinje, 16-18 May-converted

 

Validacija podataka RICA testovi kontrole -Nacionalna radna grupa

Na osnovu plana aktivnosti za 2019. godinu započeo je proces validacije podataka na regionalnom nivou. Prema utvrđenom kalendaru FADN savetodavci su uneli podatke i zatvorili upitnike sa odabranih gazdinstva. Proces validacije podataka je precizno utvrđen prema propisanim uputstvima za Nacionalnu radnu grupu. Podaci koji nisu ispravno prikupljeni i uneti, nakon procesa validacije se vraćaju na nove kontrole i ispravke. Veoma važnu ulogu u procesu validacije na nivou kancelarija za prikupljanje podataka imaju FADN koordinatori, koji moraju svaki upitnik da dodatno provere i odobre na dalji proces validacije. 

U prethodnom periodu formirana je Radna grupa za implementaciju RICA dokumenata u nacionalnu softversku aplikaciju za unos i obradu podataka.  Radna grupa sastavlјena je  od predstavnika:

  • Ministarstva,
  • Regionalnih tela,
  • Savetodavaca,
  • Republičkog zavoda za statistiku i
  • eksperti iz specifičnih oblasti za specifična polјa istraživanja.

Pre ulaska u Evropsku Uniju moguće je dostaviti podatke za RICA testove za Republiku Srbiju, koji podrazumevaju i granične vrednosti, i uz odobrenje Evropske Komisije moguće je pristupiti RICA konfiguraciji i testirati  podatke u RICA sistemu.

Pre slanja u RICA 1 sistem prikuplјeni podaci prolaze kroz detalјan postupak kontrole podataka. Postupak kontrole prikuplјenih podataka zahteva niz prethodno jasno definisanih aktivnosti i to:

  • proveru podataka na lokalnom nivou i uspostavlјanje FADN koordinatora;
  • provera podataka na regionalnom nivou i ukoliko su potrebne ispravke;
  • provera podataka na nacionalnom nivou i ukoliko su potrebne ispravke;
  • kontinuirano praćenje i proveru u funkcionisanju FADN baze tokom procesa unosa i kontrole podataka (pravilan unos, korekcije, otvaranje/ zatvaranje dokumenta i dr.).
  •  

REZULTATI FADN ISTRAŽIVANJA -PUBLIKACIJA DEPARTMANA ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I SOCIOLOGIJU SELA-UNIVERZITETU NOVOM SADU

Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Univerziteta u Novom Sadu -poljoprivredni fakultet, u okviru realizacije projekta za 2018 godinu AP Vojvodine, sproveo je analizu podataka i objavio publikaciju u kojoj su korišćeni rezultati FADN istraživanja- „REZULTATI POSLOVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE AP VOJVODINE (2016-2018)“. 

thumbnail of 99 Brošura Projekat APV 2018 19_compressed

Predmet razmatranja ove publikacije su ostvareni proizvodni i ekonomski rezultati PG sa područja AP Vojvodine. Analiza rezultata poslovanja PG vršena je na osnovu preliminarnih podataka iz FADN sistema za 2017. godinu. Istraživanje je rađeno na osnovu uzorka od 440 komercijalnih gazdinstava sa područja APV, koja su deo jedinstvenog uzorka od 1404 gazdinstava za celu RS. Iz uzorka je isključeno 2% gazdinstava zbog ekstremnih vrednosnih pokazatelja, kako bi se dobili realni prosečni vrednosni pokazatelji za celu populaciju. Sva komercijalna poljoprivredna gazdinstva na području AP Vojvodine podeljena su prema tri osnovna kriterijuma:
- region,
 -vrsta (tip) poljoprivredne proizvodnje kojom se bave i
 -ekonomska veličina.
Prema regionalnom kriterijumu sva gazdinstva na području AP Vojvodine podeljena su na sedam oblasti: Južnobačka, Severnobačka, Južnobanatska, Severnobanatska, Srednjebanatska, Sremska i Zapadnobačka oblast. Prema tipu proizvodnje PG su podeljena na ona koja se bave: hortikulturom, mešovitom ratarsko-stočarskom proizvodnjom, mlečnim govedarstvom, ratarstvom, stočarstvom (stoka koja se napasa), svinjarstvom, voćarstvom, i živinarstvom. Prema ekonomskoj veličini naša zemlja se nalazi u trećoj klasi (tab. 12). Ovo praktično znači da svako PG koje se nalazi u uzorku mora preći prag od 4.000 € vrednosti proizvodnje u toku obračunske godine.