Year: 2023

Završna konferencija: „Converting Farm Accountancy Data Network (FADN) into Farm Sustainability Data Network (FSDN)“

Evropska unija ima cilj da klimatski neutralna do 2050. godine, gde će emisije gasova staklene bašte biti nule. Svi delovi društva i sektori će igrati ulogu, uključujući i poljoprivredu.

Poljoprivredni sektor takođe ima svoje ciljeve koje treba postići, neke od njih već do 2030. godine. Zajednička poljoprivredna politika i Evropski zeleni dogovor zajedno sa svojim Strategijama od farme do viljuške i Strategije biodiverziteta jasno navode ciljeve:

  • Smanjenje gubitaka hranljivih materijala za 50%
  • Smanjenje upotrebe đubriva za 20%
  • Smanjenje upotrebe pesticida za 50%
  • Smanjenje prodaje antimikrobnih sredstava za 50%
  • Povećanje organske poljoprivrede na 25% korišćenih poljoprivrednih površina (UAA)
  • Povećanje karakteristika pejzaža visokog diverziteta na 10% UAA

U vezi sa izmenama FADN u FSDN, Evropska komisija je donela zakljucke i preporuke za pracenje i izvestavanje strateskih ciljeva EU.

Tim povodom održana je 15 septembra 2023.godine,  online završna konferencija na koju je pozvana i Republika Srbija: Converting Farm Accountancy Data Network (FADN) into Farm Sustainability Data Network (FSDN), koju je organizovao  projekat  koji učestvuje na realizaciji promena FADN sistema u FSDN sistem.

Prezentacija završne konferencija Converting Farm Accountancy Data Network (FADN) into Farm Sustainability Data Network (FSDN) 

FSDN_Conference Presentation

ODRŽANA OBUKA ZA METODOLOGIJU PRIKUPLJANJA I UNOS PODATAKA U SOFTVERSKU APLIKACIJU ZA 2022.GODINU

Tokom jula održana je tematsko, teorijsko predavanje i praktična obuka u oblasti FADN sistema za savetodavce uključene u FADN sistem. 
Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji (FADN sistem) je jedinstven sistem praćenja i prikupljanja mikroekonomskih podataka, koji je kompatibilan sistemima koji postoje u zemljama članicama EU. Osnovna funkcija prikupljanja i praćenje rezultata poslovanja na poljoprivrednim gazdinstvima (preduzećima, zadrugama, individualnim gazdinstvima) je unapređenje poslovanja poljoprivrednog gazdinstva. Poljoprivredne savetodavne i stručne službe (PSSS) imaju veoma značajnu ulogu za efikasno funkcionisanje ovog sistema.
U prethodnom periodu formirana je baza podataka FADN sistema o prihodu, rashodu i sredstvima za različite kategorije poljoprivrednih gazdinstava, koja čine reprezentativan uzorak. Osim obaveze obezbeđivanja reprezentativnog uzorka za Republiku Srbiju, propisi i metodologija se usklađuju sa evropskim zakonodavstvom u ovoj oblasti. Nakon uspostavljanja FADN sistema i izrade baza podataka, neophodno je obezbediti kontinuitet efikasnog funkcionisanja sistema i unapređivati kvalitet podataka.
Savetodavci prikupljaju podatke sa 10 (deset) ili 4 (četiri) poljoprivredna gazdinstva. Prikupljeni podaci unose se u softver, nakon čega se testiraju, validiraju i odobravaju. Po odobravanju podataka iz softvera se generiše povratna informacija o ostvarenim rezultatima poljoprivredne proizvodnje.
U cilju efikasnijeg funkcionisanja FADN sistema, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  održava redovne obuke za prikupljanje i unos podataka i unapredi kvalitet podataka u FADN softverskoj aplikaciji. Na obuci su održane tematske oblasti i savetodavci su upoznati sa izmenama u FADN softverskoj aplikaciji. Tokom obuke održan je praktični deo kojom se testira proces unosa podataka iz Godišnjeg upitnika za 2022. godinu.
Tokom obuke predstavljene su izmene u FADN softverskoj aplikaciji, metodologija za unos podataka, procedura zatvaranja upitnika, rokovi kao i zahtevi u komunikaciji sa predstavnicima Regionalnih tela i Ministarstva. Na Studiji slučaja za različita poljoprivredna gazdinstva, testirala se logička kontrola podataka i validacijske poruke.