Year: 2018

SEMINARI POLJOPRIVREDNIH SAVETODAVNIH I STRUČNIH SLUŽBI – REZULTATI FADN SISTEMA

Na seminaru poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije FADN tim prezentuje rezulate FADN istraživanja i priprema planove za naredni period. Na seminaru je održana prezentacija „Rezultati FADN istraživanja za 2017.godinu

U Program rada seminara ukljuečna je i radionica sa temom: „Selekcijski plan i plan aktivnosti za 2019.godinu“, kao i „Poboljšanje kvaliteta prikupljanja podataka“

 

thumbnail of 28.11. 2018 FADN PSS MIRJANA-converted

Obuke za analizu poslovanja poljoprivrednih gazdinstva-Povratna informacija za poljoprivrednike

Redovne obuke FADN savetodavaca za unapređenje analize podataka iz Povratne informacije FADN sistema pod nazivom – „Analiza poslovanja pojedinačnog poljoprivrednog gazdinstva, analiza konkurentnosti i poređenje poslovanja po godinama- FADN povratna informacija“ , održano je za sve savetodavce uključene u FADN sistem. Predavači su profesori sa profesori sa dugogodišnjim iskustvom i poznavanjem FADN sistema Republike Srbije.Agenda _FADN 2 – Obuka

thumbnail of 1. FADN MINISTARSTVO POREĐENJE REZULTATA

Profesor Rade Popović sa ekonomskog fakulteta u Subotici predstavio je: “ Analiza poslovanja poljoprivrednog gazdinstva- studija lučaja i poređenje rezultata po godinama„, kao i „Korišćenje FADN podatka za izradu biznis plana“. 

thumbnail of 2. Rade Popovic-converted

Profesor dr Zorica Vasiljević i dr Jonel Subić prikazali su mogućnosti FADN sistema u izradi biznis plana.

thumbnail of 5. Zorica i Jonel-

TAIEX Expertska poseta članova tima Estonije

U periodu od 10.-14 septembra 2019 godine održana je radionica pod nazivom: “ Uticaj mera ruralnog razvoja na ekonomski položaj poljoprivrednih gazdinstva analizom FADN podataka“ ( „Impact Assessment of Rural Development Measures on the Economic Development of Farms based on FADN Database“)  u organizaciji tehničke pomoći Evropske unije-TAIEX. Radionica je organizovana za predstavnike Ministarstva poljoprivrede- Sektor za poljoprivrednu politiku i Sektor za ruralni razvoj, kao i regionalni kordinatori za FADN. agenda_66791

Eksperti  i FADN tim su izvršili validaciju podataka na nacionalnom nivou, ispravili uočene nedostatke i izradili uputstva za validaciju.  Ekspert Eduard Mateev je prikazao Stanadardne rezultate za 2017 godinu i ekonomske analize poslovanja poljoprivrednih gazdinstva Republike Srbije. Marju Aamisepp je predstavila Ekonomske indikatore FADN baze podataka i uticaj  mera ruralnog razvoja. 

 

Sombor -obuka za prikupljanje i unos podataka

U Somboru su prema redovnim aktinostima FADN sistema održane radionice za prikupljanje i unos FADN podataka za 2018.godinu za FADN savetodavce AP Vojvodine, dana 23 i 24. aprila  2018.godine.  

U cilјu еfikаsniјеg funkciоnisаnjа FADN sistеmа, Мinistаrstvо pоlјоprivrеdе, šumаrstvа i vоdоprivrеdе је utvrdilо pоtrеbu dа izvrši izmеnе i unаprеdi kvаlitеt prikuplјаnjа pоdаtаkа, kао i u FADN sоftvеrskој аplikаciјi zа unоs i оbrаdu pоdаtаkа. Prikuplјеni pоdаci unоsе sе u FADN sоftvеrsku apliakciju, nаkоn čеgа sе tеstirајu, vаlidirајu i оdоbrаvајu podaci. Pо оdоbrаvаnju pоdаtаkа iz sоftvеrа sе gеnеrišе pоvrаtnа infоrmаciја о оstvаrеnim rеzultаtimа pоlјоprivrеdnе prоizvоdnjе, kоја sе dоstаvlја pоlјоprivrеdnоm gаzdinstvu. Тоkоm оbukе prеdstаvljena su dоdаtnа оbјаšnjеnjа zа unаprеđеnjе prikuplјаnjе pоdаtаkа, izmеnе u FADN sоftvеrskој аplikаciјi krоz Studiјu slučаја, mеtоdоlоgiја zа unоs pоdаtаkа, prоcеdurа zаtvаrаnjа upitnikа, kао i zаhtеvi u kоmunikаciјi sа prеdstаvnicicimа Rеgiоnаlnih tеlа i Мinistаrstvа.

Nа оbuci su prеdstаvljeni tеstоvi lоgičkе kоntrоlе pоdаtаkа, vаlidаciјskе pоrukе i  njihоvа оbјаšnjеnjа, kao i  tеstirаnjе sоftvеrа i оtklаnjаnjе prоblеmа u funkciоnisаnju.

Predavači su bili mr Mirjana Bojčevski, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  Julkica Simić i Goran Jurlina-Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. 

 

Održane obuke za prikupljanje i unos FADN podataka 2018. godinu

Prema redovnim aktinostima FADN sistema održane su radionice za prikupljanje i unos FADN podataka za 2018.godinu. Institut za primenu nauke u poljoprivredi je organizovao za sve učesnike FADN sistema,  radionice od 11. do 17.aprila 2018.godine  Agenda _FADN 1 2018 .

U cilјu еfikаsniјеg funkciоnisаnjа FADN sistеmа, Мinistаrstvо pоlјоprivrеdе, šumаrstvа i vоdоprivrеdе је utvrdilо pоtrеbu dа izvrši izmеnе i unаprеdi kvаlitеt prikuplјаnjа pоdаtаkа, kао i u FADN sоftvеrskој аplikаciјi zа unоs i оbrаdu pоdаtаkа. Prikuplјеni pоdаci unоsе sе u FADN sоftvеrsku apliakciju, nаkоn čеgа sе tеstirајu, vаlidirајu i оdоbrаvајu podaci. Pо оdоbrаvаnju pоdаtаkа iz sоftvеrа sе gеnеrišе pоvrаtnа infоrmаciја о оstvаrеnim rеzultаtimа pоlјоprivrеdnе prоizvоdnjе, kоја sе dоstаvlја pоlјоprivrеdnоm gаzdinstvu. Тоkоm оbukе prеdstаvljena su dоdаtnа оbјаšnjеnjа zа unаprеđеnjе prikuplјаnjе pоdаtаkа, izmеnе u FADN sоftvеrskој аplikаciјi krоz Studiјu slučаја, mеtоdоlоgiја zа unоs pоdаtаkа, prоcеdurа zаtvаrаnjа upitnikа, kао i zаhtеvi u kоmunikаciјi sа prеdstаvnicicimа Rеgiоnаlnih tеlа i Мinistаrstvа.

Nа оbuci su prеdstаvljeni tеstоvi lоgičkе kоntrоlе pоdаtаkа, vаlidаciјskе pоrukе i  njihоvа оbјаšnjеnjа, kao i  tеstirаnjе sоftvеrа i оtklаnjаnjе prоblеmа u funkciоnisаnju.

Predavači su bili mr Mirjana Bojčevski i Zorica Kukić-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dr Slavica Čolić i Robert Radišić-Institut za primenu nauke u poljoprivredi.  

Za FADN savetodavce AP Vojvodine, dana 23 i 24. aprila  održana je radionica u poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi Sombor.  

Predavači su bili mr Mirjana Bojčevski, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  Julkica Simić i Goran Jurlina-Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. 

1.  MINISTARTVO -FADN 

2. .Ciljevi i principi unosa i validacije FADN podataka – Najčešće greške Fadn-April 2018 

3. Fadn-April 2018

1 2 3 4 5 6

 

Sastanak Nacionalne radne grupe za FADN sistem-Plan edukacija za 2018.godinu

Nacionalna radna grupa FADN sistema 14. marta  2018. godine, održala je vanredni sastanak u prostorijama Instituta za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministartstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Zorica Kukić i Mirjana Bojčevski, predstavnici Regionalnih koordinacionih tela dr Slavica Čolić i Julkica Simić, predstavnici  PSS službi Ljiljana Maletić i Goran Jurlina.

Na sastanku su dogovorene i usvojene Edukacije za 2018.godinu, koje će se održati tokom marta i aprila meseca 2018.godine i to za sve učesnike FADN sistema. Cilj ovih edukacija je poboljšanje kvaliteta podataka i analize očekivanih rezultata.  

1) Unаprеđеnjе prikuplјаnjа i unоšеnjа FADN pоdаtаkа u Sоftvеr zа 2018. gоdinu; 

Nakon ovih obuke, savetodavci ćе biti оspоsоblјеni zа sаmоstаlаn unоs podatаkа u FADN softver, validacioni proces i generisаnjе izveštajа za nosioce polјoprivrednih gazdinstava.

Učеsnici еdukаciја ćе biti еdukоvаni:

  • о zаhtеvimа ЕU zа unоs pоdаtkа pо FADN mеtоdоlоgiјi
  • rоkоvimа zа unоs i dоstаvlјаnjе pоdаtаkа
  • prоcеsu vаlidаciје pоdаtаkа
  • štа su kritičnе а štа grеškе kоје zаhtеvајu оbrаzlоžеnjе
  • kаkо dаti krаtkа i јаsnа оbrаzlоžеnjа nа vаlidаciјskе pоrukе
  • bićе upоznаti sа dоpunаmа Uputstvа zа prikuplјаnjе pоdаtаkа, а u cilјu pоbоlјšаnjа kvаlitеta; 20180314_101612 (2) 20180314_121702 (2) 20180314_121712

 

Održana TAIEX radionica- Motivacija poljoprivrednika da učestvuju u FADN sistemu

Uz tehničku pomoć Evropske unije u periodu od 19.do 20. februara 2018.godine održana je radionica pod nazivom: „Motivacija poljoprivrednika da učestvuju u FADN sistemu“ ( TAIEX Workshop on Participation of Farmers in Farm Accountancy Data Network). Na radionici je učestvovalo 70 FADN savetodavaca iz 33 savetodavne i stručne službe iz cele Srbije. Predavači su predstavnici FADN Agencija Evropske unije, iz Italije, Češke, Danske, Poljske i Hrvatske. 

IMG_3607 IMG_3608 IMG_3612 IMG_3611

Priprema FADN aktivnosti za 2018. godinu -Nacionalna radna grupa za FADN sistem

U okviru redovnih aktivnosti FADN sistema 26. decembra  2017. godine, u prostorijama Instituta za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu, održan je završni radni sastanak članova Nacionalne radne grupe za FADN sistem. 

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministartstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Zorica Kukić i Mirjana Bojčevski, predstavnici Regionalnih koordinacionih tela dr Slavica Čolić i Julkica Simić, predstavnici  PSS službi Ljiljana Maletić i Goran Jurlina, i Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu Radojica Sarić i Biljana Grujić. 

Teme radnog sastanaka:

1) Revizija i usvajanje  Kalendara aktivnosti za 2018. godinu.

2) Evaluacija i Pregled FADN savetodavaca i broj gazdinstava za 2018.godinu-OČEKIVANI UZORAK ZA 2017.god. 

3) Evaluacija Plana za Izbor poljoprivrednih gazdinstava;

4) Plan FADN edukacija za 2018. godinu;

5) Unapređenje FADN Softvera  za  2018. godinu

6) ostalo…

Na sastanku su razmotreni Predlozi članova Nacionalne radne grupe za FADN sistem i usvojen je kalendar aktivnosti za  2018. godinu.

Sastanak 20171226_122439