Year: 2019

Centar za edukacije Novi Sad -FADN obuke za prikupljanje i unos podataka u softversku aplikaciju

U  periodu od 12. do 14 marta 2019.godine u Centru za edukacije savetodavaca AP Vojvodine održane su obuke za prikupljanje i unos podataka za 2019.godinu. Tokom obuke predstavljene su izmene u FADN softverskoj aplikacija, metodologija za unos podataka, procedura zatvaranja upitnika, kao i zahtevi u komunikaciji sa predstavnicicima Regionalnih tela i Ministarstva.
Na obuci će biti prikazane Studija slučaja za različita poljoprivredna gazdinstva. Na obuci su predstavljeni testovi logičke kontrole podataka, validacijske poruke i njihova objašnjenja.

Nakon ove obuke, savetodavci će biti osposobljeni za samostalan unos podataka u FADN softver, validacioni proces i generisanje izveštaja za nosioce poljoprivrednih gazdinstava.

Učesnici edukacija su edukovani o:
1) o zahtevima EU za unos podatka po FADN metodologiji

2) rokovima za unos i dostavljanje podataka

3) procesu validacije podataka

4) šta su kritične a šta greške koje zahtevaju obrazloženje

5) kako dati kratka i jasna obrazloženja na validacijske poruke

 

Prikupljanje i unos podataka u FADn softversku aplikaciju

U cilju efikasnijeg funkcionisanja FADN sistema, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je utvrdilo potrebu da izvrši izmene i unapredi kvalitet podataka u FADN softversku aplikaciju. Savetodavci prikupljaju podatke sa minimum 10 (deset) poljoprivrednih gazdinstva. Prikupljeni podaci unose se u softver, nakon čega se testiraju, validiraju i odobravaju. Po odobravanju podataka iz softvera se generiše povratna informacija o ostvarenim rezultatima poljoprivredne proizvodnje. U tom cilju neophodno je da se savetodavci teorijski i praktično obuče za unos podataka iz Godišnjeg upitnika za 2018. godinu u FADN softversku aplikaciju.
Tokom obuke predstavljene su izmene u FADN softverskoj aplikacija, metodologija za unos podataka, procedura zatvaranja upitnika, kao i zahtevi u komunikaciji sa predstavnicicima Regionalnih tela i Ministarstva.
Na obuci je prikazana Studija slučaja za različita poljoprivredna gazdinstva. Na obuci će se predstaviti testovi logičke kontrole podataka, validacijske poruke i njihova objašnjenja. Agenda _FADN 1 2019 – 2602

Obuke za prikupljanje i unos podataka za 2018.godinu  održane su u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi (IPN) u periodu od 4-12 marta 2019.godine.

 

 

RADNI SASTANAK NACIONALNE RADNE GRUPE ZA FADN

Redovne aktivnosti Nacionalne radne grupe za FADN su pripreme za prikupljanje i unos podataka u FADN softver. Na zajedničkom radnom sastanku  koji se održao 20. januara 2019.godine, predstavnici regionalnih tela i ministarstva su razmotrili aktivnosti u narednom periodu:

1.Unapređenje FADN softverske aplikacije za unos podataka

2. Najčešće greške prikupljanja i unosa podataka

3.Evaluacija metodologiije i usklađivanje sa EU zahtevima

4. Plan obuka za prikupljanje i unos podataka u 2019.godini

5. Plan selekcije i odabir poljoprivrednih gazdinstava

Na sastanku su prisustvovali predstavnici IPN-a- dr Slavica Čolić i Robert Radišić, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu  i Centar za savetodavsvo iz Novog Sada,  Julkica Simić, Goran Jurlina i Gojko Đurica, iz Ministarstva poljoprivrede , Zorica Kukić i Mirjana Bojčevski . 

 

 

 

 

OBUKE FADN SISTEMA -ANALIZA KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Agenda _FADN 2 – Obuka

Redovne obuke FADN savetodavaca za unapređenje analize podataka iz Povratne informacije FADN sistema pod nazivom – „Analiza poslovanja pojedinačnog poljoprivrednog gazdinstva, analiza konkurentnosti i poređenje poslovanja po godinama- FADN povratna informacija“ , održano je za sve savetodavce uključene u FADN sistem. Predavači su profesori sa profesori sa dugogodišnjim iskustvom i poznavanjem FADN sistema Republike Srbije.