Year: 2021

Održan13. Seminar Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije

U organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi iz Beograda i Centra za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i proizvođača iz Novog Sada, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, u periodu od 13. do 15 decembra 2021. godine održan je 13. Seminar Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije, u Vrnjačkoj Banji, sa motom: „Blagostanja radi, mudri domaćine shvati ravnotežu sa prirodom moraš imati.“

thumbnail of Program Seminar 2021 3_12_21

Učesnici Seminara bili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Srpske akademije nauka i umetnosti – Odbora za selo, Privredne komore Srbije, Ambasade Kraljevine Holandije, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Republike Makedonije, Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi Republike Srbije, fakulteta i instituta, opština i udruženja poljoprivrednih proizvođača, međunarodnih organizacija, medija i drugi brojni gosti.

Drugog dana seminara održana je FADN radionica i prezentacija: „Korišćenje FADN podataka – 10 godina“, koju su pripremili Mirjana Bojčevski I Zorica Kukić iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

thumbnail of FADN – Mirjana Bojčevski i Zorica Kukić_compressed

Ovogodišnjem Seminaru prisustvovalo je oko 400 učesnika, od kojih je seminar uživo pratilo oko 300 i u on lajn okruženju oko 100, koje su predavači kroz plenarna predavanja i interaktivne radionice za ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo, zaštitu bilja i agroekonomiju upoznali sa aktuelnim temama iz oblasti savetodavstva i poljoprivredne struke. U skladu sa motom, teme su bile posvećene unapređenju konkurentnosti gazdinstava kroz dodavanje vrednosti biljnim i animalnim proizvodima, digitalizaciji,  preciznoj poljoprivredi, klimatskom promenama, ulozi savetodavstva na polju agroekologije i drugim aktuelnim temama. Posebna pažnja bila je posvećena aktivnostima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Sektora za ruralni razvoj, kao i Pokrajinskog sekretarijata za Poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, u funkciji razvoja poljoprivrede kroz delovanje Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi. Održan je i Okrugli sto „Digitalizacija u poljoprivredi Srbije – stanje i perspektiva“.

OBUKA ANALIZA POVRATNE INFORMACIJE: Investicione sposobnosti poljoprivrednih gazdinstava i analiza investicionih ideja na bazi FADN podataka iz povratne informacije

Redovne jesenje radionice FADN sistema održane su online 19, 20 i 21 septembra 2021. godine u organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN)  i 12. oktobra 2021. godine u organizaciji Centra za savetodavstvo u Novom Sadu. Tema radionice bila je „Investicione sposobnosti poljoprivrednih gazdinstava i analiza investicionih ideja na bazi FADN podataka iz povratne informacije“. Savetodacvcima koji učestvuju u FADN sistemu prikazana je mogućnost analize podataka iz povratne informacije za poljoprivredna gazdinstva koja učestvuju najmanje 3. godine, na osnovu analize podataka savetodavci su u mogućnosti da poljoprivrednim proizvođačima daju koristan savet za unapređenje poslovanja poljoprivrednog gazdintsva. 

Na radionici su učestvovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – pomoćnik ministra Sektora za poljoprirvednu politiku, dr Nenad Katanić i saradnici  iz odseka za analitiku i statistiku mr Mirjana Bojčevski i Zorica Kukić, kao i predstavnici regionalnih tela u FADN sistemu za region Jug (Centralna i južna Srbija),  dr Slavica Čolić i za region Sever (Vojvodina), gdja Julkica Simić i Goran Jurlna. Predavač na radionici je prof dr Rade Popović sa Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu ( departmant u Subotici).  Agenda_ FADN 2

 

INVESTICIONE SPOSOBNOSTI POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Ocena investicionih kapaciteta poljoprivrednog gazdinstva obuhvata procenu kreditne sposobnosti i kreditnog potencijala gazdinstva. Utvrđuje se sposobnost štednje  poljoprivrednog gazdinstva iz poljoprivrednih i nepoljoprivrednih aktivnosti. FADN povratna informacija za svako gazdinstvo uz nekoliko dodatnih podataka predstavlja sasvim dobru ocenu za ocenu investicionih kapaciteta.

ANALIZA INVESTICIONIH IDEJA NA POLjOPRIVREDNOM GAZDINSTVU

Investicije predstavljaju odricanje od potrošnje u sadašnjosti zarad očekivane koristi u budućnosti. Investiciona analiza se sprovodi u tri koraka: (1) ocena profitabilnosti,  (2) analiza osetljivosti investicije na dodatne rizike i (3) ocena finansijske izvodljivosti investicije. Za ocenu profitabilnosti investicije neophodno je obezbediti četiri informacije: (1) početni trošak investicije, (2) iznos godišnjeg neto novčanog prihoda, (3) iznos krajnje likvidacione vrednosti i (4) kamatnu ili diskontnu stopu. Ove informacije se prikupljaju najčešće izvan gazdinstva, pogotovo kada je u pitanju investicija u nove linije proizvodnje.  Najčešće korišćeni metod za ocenu profitabilnosti investicije je metod Neto sadašnje vrednosti (NSV) koji pripada grupi dinamičkih metoda. NSV je zbir sadašnjih vrednosti neto toka novca u životnom veku investicije umanjen za početnu vrednost investicije. Kriterijum kod odabira investicione ideje je da su prihvatljive investicije koje imaju pozitivnu neto sadašnju vrednost, a kada se uporedo analizira više investicija najprihvatljivija je ona koja ima  najvišu NSV ili najviši anuitet u situaciji kada investicije imaju različit životni vek. Metod NSV nije savršen metod, ali je definitivno najpouzdaniji u odnosu na druge metode. Drugi korak investicione analize je ocena osetljivosti investicije na dodatne rizike koji mogu uticati na: rast diskontne stope, smanjenje prihoda i rast izdataka. Poslednji korak je analiza finansijske izvodljivosti jedne ili više investicionih ideja. Ovom analizom se dolazi do odgovora na pitanje: Da li će investicija proizvesti dovoljno novčanih priliva u pravo vreme da bi se pokrili novčani izdaci, uključujući i otplatu zajma?

Svaka investiciona ideja koja je profitabilna, otporna na dodatne rizike i koja je finansijski izvodljiva treba da bude predmet razmatranja na poljoprivrednom gazdinstvu za realizaciju. Ukoliko postoji više takvih investicionih ideja tada se može odabrati ona koja ima najbolje ocene na sva tri nivoa analize, i koja će u najvećem obimu unaprediti konkurentnost poljoprivrednog gazdinstva.

thumbnail of Investicioni kapaciteti PG -Final

IZVEŠTAJI O REZULTATIMA FADN ISTRAŽIVANJA

Rezultati FADN istraživanja su sastavni deo relevantnih izveštaja u Evropskoj uniji, koji se na godišnjem nivou izrađuju u svim zemljama članicama Evropske unije. Izveštaj o stanju u poljoprivrede Republike Srbije za 2020.godinu ili “Zelena knjiga” na sveobuhvatan način prikazuje stanje u srpskoj poljoprivredi na godišnjem nivou.

„Zelena knjiga“ima za cilj da na jedinstven i sveobuhvatan način informiše stručnu i širu javnost o stanju u domaćoj poljoprivredi u prethodnoj kalendarskoj godini, ali i o evropskim političkim kretanjima, koja u značajnoj  meri utiču na Srbiju, kao zemlju kandidata za članstvo u Uniji.

Svake godine Izveštaj i rezultati FADN istraživanja su sastavni deo analiza podataka dobijenih iz FADN sistema Republike Srbije. U Poglavlju 3 ( strana 34 ) ovog Izveštaja prikazana je Analiza osnovnih FADN pokazatelja sa poljoprivrednih gazdinstava u petogodišnjem periodu ( 2015-2019. godine).

FADN sistem trenutno funkcioniše na uzorku od 1.655 gazdinstava (592 Sever-Srbija i 1.063 Jug-Srbija), koji je određen na osnovu Plana za izbor poljoprivrednih gazdinstava, koji se priprema u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku.

Podaci i obaveštenje Evropske komisije o objavljivanju Izveštaja o prihodima farmera, baziranim na FADN sistemu (FADN -Farm accountancy data network) iz 2018. godine, prikazuju da prihodi beleže rast u poslednjih 10 godina, koji varira u različitim zemljama članicama.

Ovaj Izveštaj EK je dostupan na stranici:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-farm-econ-overview-2018_en.pdf

Podatke o pojedinim sektorima i analize Standardnih rezultata možete pronaći na zvaničnoj stranici FADN baze podataka Evropske Komisije:

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardFarmEconomyFocus/DashboardFarmEconomyFocus.html

Rezultate i analize FADN podataka u Republici Srbiji  možete pronaći u objavljenom Izveštaju –  „Zelena knjiga 2020“  na linkovima:

KNJIGA I: http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/korisna_dokumenta/ZK%202020%20I%20knjiga.pdf

KNJIGA II: http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/korisna_dokumenta/ZK%202020%20II%20knjiga.pdf

OBUKE ZA PRIKUPLJANJE I UNOS PODATAKA U SOFTVERSKU APLIKACIJU

Prema redovnim aktinostima FADN sistema održane su radionice za prikupljanje i unos FADN podataka za 2020.godinu. Institut za primenu nauke u poljoprivredi je organizovao za sve učesnike FADN sistema,  radionice od 9. do 11. marta 2021.godine   Agenda _FADN 1 2021

U cilјu еfikаsniјеg funkciоnisаnjа FADN sistеmа, Мinistаrstvо pоlјоprivrеdе, šumаrstvа i vоdоprivrеdе је utvrdilо pоtrеbu dа izvrši izmеnе i unаprеdi kvаlitеt prikuplјаnjа pоdаtаkа, kао i u FADN sоftvеrskој аplikаciјi zа unоs i оbrаdu pоdаtаkа. Prikuplјеni pоdаci unоsе sе u FADN sоftvеrsku apliakciju, nаkоn čеgа sе tеstirајu, vаlidirајu i оdоbrаvајu podaci. Pо оdоbrаvаnju pоdаtаkа iz sоftvеrа sе gеnеrišе pоvrаtnа infоrmаciја о оstvаrеnim rеzultаtimа pоlјоprivrеdnе prоizvоdnjе, kоја sе dоstаvlја pоlјоprivrеdnоm gаzdinstvu. Тоkоm оbukе prеdstаvljena su dоdаtnа оbјаšnjеnjа zа unаprеđеnjе prikuplјаnjе pоdаtаkа, izmеnе u FADN sоftvеrskој аplikаciјi krоz Studiјu slučаја, mеtоdоlоgiја zа unоs pоdаtаkа, prоcеdurа zаtvаrаnjа upitnikа, kао i zаhtеvi u kоmunikаciјi sа prеdstаvnicicimа Rеgiоnаlnih tеlа i Мinistаrstvа.

Nа оbuci su prеdstаvljeni tеstоvi lоgičkе kоntrоlе pоdаtаkа, vаlidаciјskе pоrukе i njihоvа оbјаšnjеnjа, kao i  tеstirаnjе sоftvеrа i оtklаnjаnjе prоblеmа u funkciоnisаnju.

Predavači su bili mr Mirjana Bojčevski i Zorica Kukić-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dr Slavica Čolić i Robert Radišić-Institut za primenu nauke u poljoprivredi. 

Ministarstvo je predstavilo najnovije regulative i zahteve za prikupljanje podataka  u Evropskoj uniji, rokove za ucesnike FADN sistema i planirane Obuke u 2021.godini.

Institut za primenu nauke u poljoprivrede, Slavica Čolić i Robert Radišić, predstavili su Dopune uputstva za prikupljanje podataka, unos i validacija FADN podataka i najčešće greške.

Za FADN savetodavce AP Vojvodine, dana 11 i 12. aprila 2021.godine održana je radionica u poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi u Novom Sadu, a predavači su bili mr Mirjana Bojčevski, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  Julkica Simić i Goran Jurlina-Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. 

thumbnail of 1. MINISTARTVO -FADN 08.mart