FADN REZULTATI SA POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA(Farm Return)2019

Standardni rezultati predstavljaju set statističkih pokazatelja baziranih na rezultatima sa poljoprivrednih gazdinstava (Farm Return) i izračunatih prema definisanoj metodologiji. Oni dosta detaljno opisuju ekonomsko stanje poljoprivrednih gazdinstava po različitim grupama. Standardni rezultati se izračunavaju kao ponderisani proseci po poljoprivrednom gazdinstvu omogućavajući ekstrapolaciju podataka sa gazdinstava iz uzorka unutar polja istraživanja. Standardni rezultati pružaju detaljni pregled ekonomskog stanja gazdinstava u različitim grupama ekonomskih veličina. Kako je metodologija prikupljanja podataka i izračunavanja standardnih rezultata zajednička na nivou Evropske unije, moguće je analizirati i porediti rezultate sa poljoprivrednih gazdinstava iz različitih zemalja članica.
FADN podaci su uključeni u bazu podataka standardnih rezultata dostupnu u sledećim dimenzijama: godina, geografski položaj (država, region), tip poljoprivredne proizvodnje i ekonomska veličine. 

Standardni rezultati mogu biti objedinjeni u osam grupa:
1. Uzorak i populacija
2. Struktura i prinosi
3. Vrednost proizvodnje
4. Troškovi
5. Subvencije
6. Prihodi
7. Bilans stanja
8. Finansijski indikatori

Standardni rezultati sa poljoprivrednih gazdinstava u zemljama članicama Evropske unije mogu se pronaći na sajtu: 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/farms-farming-and-innovation/structures-and-economics/economics/fadn_en

Trenutno, FADN uzorak za Republiku Srbiju uključuje 1665 poljoprivrednih gazdinstava, a veličina uzorka nije u skladu sa zahtevima EU acquis.
FADN sistem trenutno funkcioniše na uzorku od 1.665 gazdinstava (580 Sever Srbija i 1.067 Jug Srbija), koji je određen na osnovu Plana selekcije, koji se priprema u saradnji sa Republičkim zavodom za statisitku. Uzorak se od uspostavljanja FADN sistema povećavao na godišnjem nivou, sa ciljem dostizanja 2.000 gazdinstava u trenutku pristupanja Srbije EU, čime će se dostići reprezentativnost uzorka za nivo Srbije.
Na osnovu podataka dobijenih kroz FADN istraživanja u Srbiji tokom prethodnih godina, pripremaju se godišnji izveštaji i analiziraju dobijeni statistički podaci o ekonomsko-finansijskoj situaciji u poljoprivrednom sektoru.
Osnovni pokazatelji prema FADN metodologiji su svrstani u kategorije:
1. Pokazatelji proizvodne strukture:
– Ukupna korišćena poljoprivredna površina (KPZ), udeo iznajmljenog poljoprivrednog zemljišta (renta);
– Uložen rad (plaćeni i neplaćeni rad);
– Ukupan broj uslovnih grla (UG);
2. Pokazatelji produktivnosti:
– Prinosi useva (kg/ha);
– Proizvodnja mleka po kravi (kg godišnje);
– Gustina stočarske proizvodnje (UG po površini);
– Ukupna proizvodnja useva po KPZ;
– Ukupna proizvodnja stoke po UG;
3. Pokazatelji strukture ukupne proizvodnje:
– Ratarska proizvodnja, stočarska proizvodnja i druge profitabilne aktivnosti;
4. Pokazatelji strukture ukupnog inputa:
– Specifični i režijski troškovi;
– Spoljni faktori;
– Amortizacija i dr.;
5. Pokazatelji subvencija:
– Struktura subvencija;
– Iznos subvencija (po KPZ, UG);
– Udeo subvencija u neto dodatoj vrednosti poljoprivrednog gazdinstva (FNVA);
– Udeo subvencija u vrednosti ukupne proizvodnje.
Na osnovu podataka dobijenih iz FADN istraživanja, objavljuje se godišnja prezentacija rezultata pod nazivom „Standardni rezultati poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji“. Standardni rezultati predstavljaju set statističkih pokazatelja (172 osnovih pokazatelja), baziranih na rezultatima dobijenih iz uzorka poljoprivrednih gazdinstava (Farm Return) i izračunatih prema unapred definisanoj metodologiji, zajedničkoj za sve zemlje članice. Standardni rezultati se izračunavaju kao ponderisani proseci po poljoprivrednom gazdinstvu, omogućavajući ekstrapolaciju podataka sa gazdinstava iz uzorka na ukupno polje istraživanja (ukupnu populaciju).
MPŠV je do sada pripremilo i objavilo godišnje standardne rezultate za period 2015-2019. godine. Takođe, pregled osnovnih FADN pokazatelja i analiza prikazuje se u „Zelenoj knjizi“ koju objavljuje Ministarstvo poljoprivrede svake godine.

FADN sistem je započeo uspostavljanje 2011.godine, a podaci koji su u potpunosti usklađeni sa FADN metodologijem moguće je koristiti za period od 2015 do 2019.godine.
Pravilnikom koji uređuje FADN sistem, regulisano je da je FADN podatke moguće dobiti ukoliko se postuju procedure za korišćenje FADN podataka.
Pre dostavljanja FADN podataka i upotrebe, svi učesnici FADN sistema, kao i korisnici podataka moraju da dostave:
1) IZJAVU O POVERLJIVOSTI PODATATAKA ( potpisanu i overenu); 
2) POPUNJENI ZAHTEV ZA KOROIŠĆENJE FADN PODATAKA; 
U zahtevu za korišćenje FADN podataka treba precizno navesti – koje podatke tražite i svrhu korišćenja podataka. Pravilnikom FADN sistema je uređeno da se mora dostaviti jedan primerak FADN analize. Ukoliko se poštuju ove procedure, mogu se dobiti standardizovani anonimni FADN podaci i moguće je navesti u analizama ( studijama ) da je izvor podataka FADN baza MPŠV.

thumbnail of FADN 2020 Standard results 2019