KONTROLA I OBRADA PODATAKA U FADN BAZI PODATAKA

FADN istraživanje  je proces prikuplјanja podataka tokom godine koji se unose u jedinstvenu nacionalnu FADN bazu podataka, odnosno  RICA 1 sistem jedinstvenu FADN bazu podataka Evropske unije.  Podaci koji se prikuplјaju unose se u softversku aplikaciju koja je specifična za svaku zemlju, nakon čega se vrši obrada podataka i prevodi u format koji zahteva jedinstvena FADN baza podataka EU.  Pristup ovoj bazi podataka omogućen je samo državama članicama, koji imaju redovnu komunikaciju sa FADN jedinicom EU, koja zemlјama članicama dostavlјa uputstva za pravilan pristup (AGRI RICA HELPDESK). Pre ulaska u  Evropsku Uniju Srbija može koristiti pristup RICA 1 sistema kako bi pratila zahteve u procesu prikuplјanja podataka i dostavlјanja podataka. Komunikacija sa AGRI RICA HELPDESK je tokom godine redovna sa svim zemlјama članicama kojima se dostavlјaju informacije, obaveštenja, dodatna dokumenta i uputstva koja moraju da ispune pre dostavlјanja podataka na odobravanje.

Osnovni zahtev za FADN istraživanje je da se prikuplјeni podaci unose u jedinstvenu FADN bazu podataka koja treba da bude kompatibilna sa zahtevima i propisima Evropske Unije. Strukture RICA testova su zajedničke za sve zemlјe članice, dok za pojedine podatke svaka zemlјa članica definiše podatke (kodove) i granične vrednosti jedinstvene za svoju zemlјu, koje dostavlјa FADN jedinici Evropske komisije, odnosno koji se dostavlјaju i ugrađuju u RICA sistem EU. Na osnovu dostavlјenih specifičnih podataka i vrednosti u RICA sistem EU za svaku zemlјu članicu se vrši provera i odobravanje dostavlјenih podataka.

Šema 1. Elektronska komunikacija i obrada FADN podataka

Prikuplјeni podaci koji prolaze proveru na svim nivoima treba da budu usklađeni, obrađeni i konvertovani u format koji zahteva Evropska komisija, i poslati u sistem RICA 1 na dalјu proveru. Svrha validacije je da se osigura da podaci u FADN izveštaju (Farm Return)  predstavlјaju realno stanje na polјoprivrednom gazdinstvu, ali i da:

 • Polјoprivrednici dobiju vrednu povratnu informaciju (rezultate poslovanja polјoprivrednog gazdinstva)
 • Podaci mogu biti osnova za analize na nacionalnom nivou
 • Podaci su spremni za dostavlјanje Evropskoj komisiji

Ukoliko RICA 1 zahteva ispravke one se otklanjaju uz učešće regionalnih koordinatora i savetodavaca, odnosno lica koja prikuplјaju podatke i još jednom poslati podatke u sistem RICA 1, na proveru. Taj se proces ponavlјa dok se podaci konačno ne odobre.  Od početka unosa podataka treba voditi računa o unetim vrednostima, i ukoliko se zahteva potrebno je uneti obrazloženje za podatke za koje vrednosti  prelaze definisane granične vrednosti. Proces kontrole podataka zahteva komunikaciju između učesnika. Međutim, potrebno je utvrditi krajnji rok za ovu aktivnost, jer kontrola podataka mora biti završena najkasnije do oktobra. Nacionalnu FADN softversku aplikaciju je izgradio ekspertski tim projekta koji je učestvovao na uspostavlјanju FADN sistema i u potpunosti je usklađena sa zahtevima Evropske unije. Za unos podataka u FADN softversku aplikaciju obučeni su svi učesnici FADN sistema. Međutim, svake godine obavlјa se usklađivanje i unapređenje FADN i uvode se testovi koji postoje u RICA sistemu, a koji su definisani poslednjim RICA dokumentima. AGRI RICA HELPDESK ima listu zahteva koje je neophodno dostaviti da bi se omogućio pristup RICA sistemu. Pre dostavlјanja i testiranja podataka, neophodno je da se dostavi lista definicija i specifičnosti na nacionalnom nivou:

 • podaci koji zahtevaju definisanje regiona i lokacije polјoprivrednih gazdinstava;
 • uspostavlјene nacionalne granične vrednosti za testove u RICA 1;
 • podaci o primenjenim nacionalnim porezima;
 • podaci o srednjem godišnjem kursu;
 • podaci o nacionalnim subvencijama;
 • dr

Osnovna lista graničnih vrednosti za Republiku Srbiju je definisana od FADN nacionalne radne grupe, nakon čega su granične vrednosti unete u FADN softver. Granične vrednosti uspostavila je radna grupa, uz pomoć stranih i nacionalnih eksperata i na  osnovu zahteva RICA dokumenata. Ove vrednosti su promenlјive u zavisnosti od specifičnosti situacije u polјoprivrednoj godini i potrebno je na godišnjem nivou vršiti evaluaciju i usklađivanje vrednosti na osnovu najnovijih podataka.

RICA dokument sadrži strukturu i intervale graničnih vrednosti koje je potrebno primeniti i ugraditi u FADN softver. Neke vrednosti je potrebno definisati na nacionalnom nivou i dostaviti do 31. decembra za tekuću godinu Evropskoj komisiji za prethodnu obračunsku godinu, a nakon toga ugraditi u FADN softver. Definisanje vrednosti na nacionalnom nivou se prati i usklađuje svake godine na osnovu:

 • FADN baze podataka i vrednosti iz prethodne godine,
 • Vrednosti dobijene iz redovnih statističkih istraživanja,
 • Podaci koje prate naučno-istraživačke institucije,
 • Sistem tržišnih infromacija (STIPS) ,
 • Ostalih relevantnih izvora

U narednom periodu neophodno je nastaviti sa dobrom praksom i formirati Radnu grupu za implementaciju i ažuriranje RICA dokumenata u nacionalnu softversku aplikaciju za unos i obradu podataka.  Radna grupa treba da  bude sastavlјena od predstavnika:

 • Ministarstva,
 • Regionalnih tela,
 • Savetodavaca,
 • Republičkog zavoda za statistiku i
 • eksperti iz specifičnih oblasti za specifična polјa istraživanja.

Pre ulaska u Evropsku Uniju moguće je dostaviti podatke za RICA testove za Republiku Srbiju, koji podrazumevaju i granične vrednosti, i uz odobrenje Evropske Komisije moguće je pristupiti RICA konfiguraciji i testirati  podatke u RICA sistemu. Pre slanja u RICA 1 sistem prikuplјeni podaci prolaze kroz detalјan postupak kontrole podataka. Postupak kontrole prikuplјenih podataka zahteva niz prethodno jasno definisanih aktivnosti i to:

 • proveru podataka na lokalnom nivou i uspostavlјanje FADN koordinatora;
 • provera podataka na regionalnom nivou i ukoliko su potrebne ispravke;
 • provera podataka na nacionalnom nivou i ukoliko su potrebne ispravke;
 • kontinuirano praćenje i proveru u funkcionisanju FADN baze tokom procesa unosa i kontrole podataka (pravilan unos, korekcije, otvaranje/ zatvaranje dokumenta i dr.).

Šema br. 2 Komunikacija učesnika FADN sistema prilikom unosa i kontrole podataka 

Da bi se proces unosa i kontrole podataka sproveo na najefikasniji način potrebna je:

 • dobra priprema svih učesnika u sistemu- Kontinuirane edukacije;
 • dobra komunikacija učesnika;
 • jasna metodologija prikuplјanja i unosa podataka, jasna obrazloženja;
 • kontinuirano unapređenje softvera ( limiti, validacijske poruke. I sl…)
 • korišćenje drugih javnih baza podataka
 • dr

Procesom validacije obezbeđuje se kvalitet podataka, ali je neophodno napomenuti koji su osnovni pristupi procesa kontrole i to da:

 • Verujemo polјoprivrednom proizvođaču i savetodavcu
 • Osiguravamo da savetodavci primenjuju istu metodologiju
 • Validacijom se uglavnom proveravaju nedostajući ili malo verovatni podaci

Pristup da verujemo polјoprivrednom proizvođaču i savetodavcu, podrazumeva da neke informacije ne podležu sistematskoj proveri, jer se baziraju na principu dobrovolјnog pristanka polјoprivrednog proizvođača. Komunikacija sa polјoprivrednim proizvođačem je od izuzetne važnosti za unapređenje kvaliteta podataka. Prilikom posete savetodavca neophodno je pripremiti razgovor i materijale kojima će se potvrditi tačnost podataka. Kao pomoćni alat za utvrđivanje tačnosti podataka koristi se Lista za proveru ispravnosti rezultata poslovanja polјoprivrednog gazdinstva. Takođe, pre ulaska u Evropsku Uniju,  neki propisi  EU nisu u potpunosti implementirane u Srbiji, tako da nemaju primenu ni u FADN sistemu (Natura 2000, Direktiva o vodama, Organska proizvodnja, vrsta knjigovodstva, godina rođenja, marginalna područja i sl).

Tokom obuka na terenu proveravamo ispravnost primene metodologije, dok se sa procesom validacije prepoznaju glavni problemi. Greške prilikom prikuplјanja i unosa podataka mogu biti: Sistemske i Nesistemske. Validacijom se uglavnom proveravaju nedostajući ili malo verovatni podaci, koje možemo proveriti i koje se mogu smatrati kao značajne greške.  Neke greške mogu biti prepoznati kao male greške i moraju biti prepoznate u rezultatima poslovanja polјoprivrednog gazdinstva i u toku obuke. Kvalitet podataka osigurava se ugrađivanjem testova kontrole koji moraju da otklanjaju moguće greške a pre svega da ispunjavaju zahteve RICA 1 sistema. Svrha ugrađivanja testova kontrole je da se obezbedi: 

 • Koherentnost podataka po tabelama (postoji veza između zbirova glavnih zaglavlјa i pojedinačnih unosa)
 • Koherentnost između tabela (ako su ubeležene subvencije, moraju da postoje životinje ili usevi na koje se subvencije odnose)
 • Koherentnost između podataka za poslednje dve godine (početna vrednost treba da odgovara završnoj vrednosti iz prethodne godine)
 • Verovatnoća rezultata u poređenju sa graničnim ili referentnim vrednostima (prinos po hektaru, mlečnost po kravi…)

Tabela 1: Vrsta grešaka u FADN bazi podataka

 

Veoma je važno upostaviti dobru komunikaciju i procedure u procesu validacije na nivou države. Međutim, validacija se obavlјa što je bliže moguće polјoprivrednom proizvođaču i savetodavcu.

Validacijski testovi koji su ugrađeni u FADN softver i koji ukazuju  upozorenjem na nelogičnosti kroz „validacijske poruke“ mogu da budu obavlјeni kada savetodavac zatvori podatke za polјoprivredno gazdinstvo (definisani su u 4 grupe upozorenja).

Prilikom zatvaranja obrazaca sa unetim podacima, na osnovu testova kontrole ugrađenih na osnovu zahteva RICA 1 sistema, pojavlјuju se upozorenja koja ukazuju na vrstu grešaka. Neke podatke (vrednosti) je neophodno ispraviti a za neke je neophodno uneti obrazloženje. Obrazloženje unetog podatka ukazuje na razloge zbog kojih se uneti podatak smatra nelogičnim (elementarne nepogode, nepredviđene okolnosti i sl). Savetodavac jedini ima pravo da  obavlјa neophodne ispravke kritičnih i ozbilјnih grešaka, kao i da na osnovu informacija polјoprivrednika  unese obrazloženje za podatke.

Ako je pruženo zadovolјavajuće objašnjenje za nepravilnosti i upozorenja od strane savetodavca u polјu koje zahteva objašnjene, nisu potrebne dodatne mere od strane Regionalnih tela i Nacionalnog tela za FADN. Kada Srbija postane članica EU, komunikacija sa EK podrazumeva da se za svaki upitnik, pojedinačno polјe za pojedine podatke, ukoliko postoje nelogičnosti biće neophodno objašnjenje za nepravilnosti od strane Nacionalnog tela za FADN, odnosno savetodavca. Kada se odobre sva polјa po pojedinačnom Upitniku (prođe kroz testove RICA 1 sistema) tek nakon toga je moguće obezbediti standardnu naknadu od strane EU.

Važna dokumenta za validaciju podataka:

1. RICA dokument za definicije tipologije polјoprivrednih gazdinstava (RICC 1500 Commission Typology Handbook), RICA dokument za definicije standardnih rezultata (RICC 1680 Farm Return Data Definitions), RICA dokument za kontrolu izveštaja rezultata polјoprivrednih gazdinstava (RICC 1700 Control programme for the EU FADN Farm Return)

2. Spisak zahteva Evropske Komisije koje treba dostaviti za pristup u RICA 1  sistem

3. Dokument  RICA 1700