Некатегоризовано

OBUKA: ANALIZA BRUTO MARŽI PLANA POSLOVANJA POLJOPRIVREDNOG U FADN SISTEMU

Cilj FADN sistema jeste prikupljanje i obrada podataka o raspoloživim sredstvima, prihodima i rashodima poljoprivrednih gazdinstava, koja su deo reprezentativnog uzorka, čiji je odabir zasnovan na kriterijumima ostvarene standardne vrednosti i tipu proizvodnje, a sve u cilju dobijanja informacija, na osnovu kojih se mogu pratiti efekti mera poljoprivredne politike, razvijati dodatne usluge u okviru poljoprivrednog savetodavstva, kao i omogućiti izveštavanje gazdinstava o njihovim ekonomskim pokazateljima, što im može pomoći u planiranju i vođenju poslovanja.

Kontinuirano praćenje rezultata poslovanja poljoprivrednih gazdinstava (individualna, preduzeća, zadruge) u dužem nizu godina je osnova za unapređenje njihovog poslovanja. Sa aspekta savetodavaca jedan od načina unapređenja saveta za poljoprivrednike jeste pomoć u analizi bruto marži po linijama poljoprivredne proizvodnje i njihova upotreba za pripremu plana poslovanja za tekuću ili narednu poslovnu godinu. Plan poslovanja poljoprivrednog gazdinstva (PG) sastoji se iz plana proizvodnje i budžeta, tj. projekcije očekivanih troškova i prihoda. PG koja učestvuju u FADN sistemu obezbeđuju podatke koji su adekvatni da se sagledaju bruto marže biljne i stočarske proizvodnje, pri čemu savetodavci imaju dovoljno znanja i veština da generišu bruto marže za glavne linije poljoprivredne proizvodnje na posmatranom PG.

Metodologija izrade plana poslovanja sastoji se iz dva koraka i dve prateće analize. Prvi korak je odabir optimalnog plana proizvodnje, a zatim u drugom koraku se izrađuje budžet za dati plan Nakon izrade plana poslovanja neophodno je sprovesti analizu osetljivosti, kao i analizu likvidnosti.

Podaci dobijeni iz FADN sistema, omogućavaju izradu plana poslovanja PG, uz primenu modela PPPG 1-2-2017, razvijenog na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Na bazi informacija od savetovavca zaduženog za konkretno PG moguće je izraditi adekvatan plan poslovanja gazdinstva.
Edukacija je obuhvatala Metodološki pristup, kao i praktičnu proceduru izrade plana poslovanja za postojeće PG u FADN sistemu. 

IZVEŠTAJI O REZULTATIMA FADN ISTRAŽIVANJA

Rezultati FADN istraživanja su sastavni deo relevantnih izveštaja u Evropskoj uniji, koji se na godišnjem nivou izrađuju u svim zemljama članicama Evropske unije. Izveštaj o stanju u poljoprivrede Republike Srbije za 2020.godinu ili “Zelena knjiga” na sveobuhvatan način prikazuje stanje u srpskoj poljoprivredi na godišnjem nivou.

„Zelena knjiga“ima za cilj da na jedinstven i sveobuhvatan način informiše stručnu i širu javnost o stanju u domaćoj poljoprivredi u prethodnoj kalendarskoj godini, ali i o evropskim političkim kretanjima, koja u značajnoj  meri utiču na Srbiju, kao zemlju kandidata za članstvo u Uniji.

Svake godine Izveštaj i rezultati FADN istraživanja su sastavni deo analiza podataka dobijenih iz FADN sistema Republike Srbije. U Poglavlju 3 ( strana 34 ) ovog Izveštaja prikazana je Analiza osnovnih FADN pokazatelja sa poljoprivrednih gazdinstava u petogodišnjem periodu ( 2015-2019. godine).

FADN sistem trenutno funkcioniše na uzorku od 1.655 gazdinstava (592 Sever-Srbija i 1.063 Jug-Srbija), koji je određen na osnovu Plana za izbor poljoprivrednih gazdinstava, koji se priprema u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku.

Podaci i obaveštenje Evropske komisije o objavljivanju Izveštaja o prihodima farmera, baziranim na FADN sistemu (FADN -Farm accountancy data network) iz 2018. godine, prikazuju da prihodi beleže rast u poslednjih 10 godina, koji varira u različitim zemljama članicama.

Ovaj Izveštaj EK je dostupan na stranici:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-farm-econ-overview-2018_en.pdf

Podatke o pojedinim sektorima i analize Standardnih rezultata možete pronaći na zvaničnoj stranici FADN baze podataka Evropske Komisije:

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardFarmEconomyFocus/DashboardFarmEconomyFocus.html

Rezultate i analize FADN podataka u Republici Srbiji  možete pronaći u objavljenom Izveštaju –  „Zelena knjiga 2020“  na linkovima:

KNJIGA I: http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/korisna_dokumenta/ZK%202020%20I%20knjiga.pdf

KNJIGA II: http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/korisna_dokumenta/ZK%202020%20II%20knjiga.pdf

OBUKE FADN SISTEMA -ANALIZA KONKURENZNOSTI POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Redovne obuke FADN savetodavaca za unapređenje analize podataka iz Povratne informacije FADN sistema pod nazivom – „Analiza poslovanja pojedinačnog poljoprivrednog gazdinstva, analiza konkurentnosti i poređenje poslovanja po godinama- FADN povratna informacija“ , održano je za sve savetodavce uključene u FADN sistem. Predavači su profesori sa profesori sa dugogodišnjim iskustvom i poznavanjem FADN sistema Republike Srbije.Agenda _FADN 2 – Obuka

OBUKE FADN -ANALIZE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Redovne obuke FADN savetodavaca za unapređenje analize podataka iz Povratne informacije FADN sistema pod nazivom – „Analiza poslovanja pojedinačnog poljoprivrednog gazdinstva, analiza konkurentnosti i poređenje poslovanja po godinama- FADN povratna informacija“ , održano je za sve savetodavce uključene u FADN sistem. Predavači su profesori sa profesori sa dugogodišnjim iskustvom i poznavanjem FADN sistema Republike Srbije.Agenda _FADN 2 – Obuka

Prof dr Rade Popović, Prof dr Zorica Vasiljević i dr Jonel Subić

 

Sombor -Obuka za prikupljanje FADN podataka za savetodavne službe Vojvodine

U Somboru su održane radionice za prikupljanje i unos FADN podataka za 2018.godinu koje je organizovao  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i Centar za edukacije Novi Sad, za sve učesnike FADN sistema AP Vojvodine,  23. do 24.aprila 2018.godine. 

U cilјu еfikаsniјеg funkciоnisаnjа FADN sistеmа, Мinistаrstvо pоlјоprivrеdе, šumаrstvа i vоdоprivrеdе је utvrdilо pоtrеbu dа izvrši izmеnе i unаprеdi kvаlitеt prikuplјаnjа pоdаtаkа, kао i u FADN sоftvеrskој аplikаciјi zа unоs i оbrаdu pоdаtаkа. Prikuplјеni pоdаci unоsе sе u FADN sоftvеrsku apliakciju, nаkоn čеgа sе tеstirајu, vаlidirајu i оdоbrаvајu podaci. Pо оdоbrаvаnju pоdаtаkа iz sоftvеrа sе gеnеrišе pоvrаtnа infоrmаciја о оstvаrеnim rеzultаtimа pоlјоprivrеdnе prоizvоdnjе, kоја sе dоstаvlја pоlјоprivrеdnоm gаzdinstvu. Тоkоm оbukе prеdstаvljena su dоdаtnа оbјаšnjеnjа zа unаprеđеnjе prikuplјаnjе pоdаtаkа, izmеnе u FADN sоftvеrskој аplikаciјi krоz Studiјu slučаја, mеtоdоlоgiја zа unоs pоdаtаkа, prоcеdurа zаtvаrаnjа upitnikа, kао i zаhtеvi u kоmunikаciјi sа prеdstаvnicicimа Rеgiоnаlnih tеlа i Мinistаrstvа.

Nа оbuci su prеdstаvljeni tеstоvi lоgičkе kоntrоlе pоdаtаkа, vаlidаciјskе pоrukе i  njihоvа оbјаšnjеnjа, kao i  tеstirаnjе sоftvеrа i оtklаnjаnjе prоblеmа u funkciоnisаnju.

Predavači su bili mr Mirjana Bojčevski, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  Julkica Simić i Goran Jurlina-Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

 

OBUKE FADN sistema-ANALIZA KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Redovne obuke FADN savetodavaca za unapređenje analize podataka iz Povratne informacije FADN sistema pod nazivom – „Analiza poslovanja pojedinačnog poljoprivrednog gazdinstva, analiza konkurentnosti i poređenje poslovanja po godinama- FADN povratna informacija“ , održano je za sve savetodavce uključene u FADN sistem. Predavači su profesori sa profesori sa dugogodišnjim iskustvom i poznavanjem FADN sistema Republike Srbije.Agenda _FADN 2 – Obuka

Obuka za unos podatak u FADN softver

Мinistаrstvо pоlјоprivrеdе i zаštitе živоtnе srеdinе је u pеriоdu 2011-2015. gоdinа, uspоstаvilо Sistеm rаčunоvоdstvеnih pоdаtаkа nа pоlјоprivrеdnim gаzdinstvimа u Rеpublici Srbiјi (FADN). Pоlјоprivrеdnе sаvеtоdаvnе i stručnе službе (PSSS) imајu vеоmа znаčајnu ulоgu zа еfikаsnо funkciоnisаnjе оvоg sistеmа. U cilјu еfikаsniјеg funkciоnisаnjа FADN sistеmа, Мinistаrstvо pоlјоprivrеdе i zаštitе živоtnе srеdinе је utvrdilо pоtrеbu dа izvrši izmеnе i unаprеdi Unоs pоdаtаkа u FADN sоftvеrsku аplikаciјu. Nоvi sаvеtоdаvci, njih 50, su zаpоčеli prikuplјаnjе pоdаtаkа sа 2 gаzdinstvа, dоk u 2016/17. gоdini prikuplјајu sа 4 (čеtiri) pоlјоprivrеdnа gаzdinstvа. Prikuplјеni pоdаci unоsе sе u sоftvеr, nаkоn čеgа sе tеstirајu, vаlidirајu i оdоbrаvајu. Pо оdоbrаvаnju pоdаtаkа iz sоftvеrа sе gеnеrišе pоvrаtnа infоrmаciја о оstvаrеnim rеzultаtimа pоlјоprivrеdnе prоizvоdnjе. U tоm cilјu nеоphоdnо је dа sе sаvеtоdаvci tеоriјski i prаktičnо оbučе zа unоs pоdаtаkа iz Gоdišnjеg upitnikа zа 2016. gоdinu u FADN sоftvеrsku аplikаciјu.

Тоkоm оbukе prеdstаvićе sе izmеnе u  FADN  sоftvеrskој аplikаciјi, mеtоdоlоgiја zа unоs pоdаtаkа, prоcеdurа zаtvаrаnjа upitnikа, kао i zаhtеvi u kоmunikаciјi sа prеdstаvnicimа Rеgiоnаlnih tеlа i Мinistаrstvа.

Nа оbuci ćе biti prikаzаnа Studiја slučаја zа rаzličitа  pоlјоprivrеdnа gаzdinstvа i prеdstаviti tеstоvi lоgičkе kоntrоlе pоdаtаkа, vаlidаciјskе pоrukе i  njihоvа оbјаšnjеnjа.

Nakon ove obuke, savetodavci ćе biti оspоsоblјеni zа sаmоstаlаn unоs podatаkа u softver, validacioni proces i generisаnjе izveštajа za nosioce polјoprivrednih gazdinstava.

Učеsnici еdukаciја ćе biti еdukоvаni о:

  • 1) о zаhtеvimа ЕU zа unоs pоdаtkа pо FADN mеtоdоlоgiјi;
  • 2) rоkоvimа zа unоs i dоstаvlјаnjе pоdаtаkа;
  •  3) prоcеsu vаlidаciје pоdаtаkа; 
  • 4) štа su kritičnе а štа grеškе kоје zаhtеvајu оbrаzlоžеnjе;
  •  5) kаkо dаti krаtkа i јаsnа оbrаzlоžеnjа nа vаlidаciјskе pоrukе; 

Datum i mesto održavanja obuka: 

14-17. 03.2017.godine -Institut za primenu nauke u poljoprivredi ( Beograd)

20-21. 03.2017.godine- Savetodavna služba Sombor ( Sombor)

Agenda _FADN 1 -0703

TAIEX Multi-country Workshop on Farm Accountancy Data Network (FADN)

Regionalna radionica za FADN organizovana je u periodu od 22 do 23 oktobra u Zagrebu. Na radionici su prisustvovali predstavnici zemalja u regionu: Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Turska, Crna Gora, Kosovo i Srbija. Republiku Srbiju su predstavljali: Zorica Kukić, prof dr Zorica Vasiljević i Mirjana Bojčevski.

Organizator za ovu radionicu je bio SWG sekretarijat a moderator Boban Ilic-direktor.

Na radionici su predstavljene sledece prezentacije-

1: Eva NAGY , DG agri – funkcionisanje FADN sistema

2: Kristijan Jelačić, Hrvatska– implementacija FADN sistema u Hrvatskoj 2007-2015

3: Silard Kezatlej, Mađarska– Koriscenje FADN podataka i Izazovi za FADN sistem

4: Heikki MÄKINEN, Finska– Validacija podataka i Standardni rezultati za FADN

5: Sve zemlje su predstavile svoj FADN sistem (proces,  Probleme i izazove).

Učesnici radionice su predstavili svoj FADN sistem i razmenili iskustva. Takođe, se diskutovalo o postojećim problemima i izazovima na uspostavljanju FADN sistema.

Prema rezultatima predstavljanja- napredak u FADN sistemu imaju samo- Makedonija i Srbija. Najbolje rezultate ima Srbija, čije će iskustvo koristiti zemljama  u regionu. Posebno je bio interesantan FADN sistem Turske koji je sastavni deo Integrisanog sistema baze podataka i registra gazdinstava.

Direktor SWG-a Boban Ilić  je najavio i predstavio novi regionalni Projekat koji se nastavlja na stari Agri policy  i počinje u Novembru 2015 .godine, pod nazivom: „Analiza poljoprivrede i ruralnog razvoja politike na  Zapadnom Balkanu nacionalnih instrumenata politike i Efekata približavanje EU  na poljoprivrednim gazdinstvima u zemljama Zapadnog Balkana (euevb).“

Istakao je da je jedan od zadataka nastavka projekta: „Procena dostupnosti i kvaliteta podataka na nivou poljoprivrednih gazdinstava i ispitati njihovu primenu za naučne analize u podršci kreiranje poljoprivredne politike, te da će primer korišćenja podataka na nivou gazdinstava biti FADN podaci.“ Najverovatnije će biti uključene Srbija i Makedonija u evaluaciju podataka za FADN, jer samo ove zemlje u regionu imaju ove podatke.

Zaključak je da su ovakve radionice veoma korisne i da će se u buduće organizovati.

FADN jedinica u DG agree će obezbediti sve vrste pomoći za zemlje na putu uspostavljanja FADN sistema. Takođe, postoji mogućnost da se postave sva pitanja u procesu pristupanja i dodatne obuke za učesnike. Ubuduće su na raspolaganju sve vrste pomoći za podršku FADN sistema TAIEX, twining ili IPA.