Zakonodavstvo

 
  OSNOVNA UREDBA

Uredba Saveta (EZ) br. 1217/2009 od 30. novembra 2009. godine o uspostavljanju sistema za prikupljanje računovodstvenih podataka o dohotku i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gazdinstava u Evropskoj zajednici

 CELEX-32009R1217-EN-TXT

Urеdbа (ЕU) br. 1318/2013 Evropskog parlamenta i Saveta od 22. oktobra 2013. godine о izmеni Urеdbе Sаvеtа (ЕZ) br. 1217/2009 о uspоstаvlјаnju sistеmа zа prikuplјаnjе rаčunоvоdstvеnih pоdаtаkа о prihоdu i pоslоvаnju pоlјоprivrеdnih gаzdinstаvа u Еvrоpskој zајеdnici

 CELEX-32013R1318-EN-TXT

 

  OSTALE UREDBE

Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 1198/2014 od 01. avgusta 2014. godine o dopuni Uredbe Saveta (EZ) br. 1217/2009 o uspostavljanju sistema za prikupljanje računovodstvenih podataka o dohotku i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gazdinstava u Evropskoj zajednice

CELEX-32014R1198-EN-TXT

Implementaciona Uredba Komisije (EU) br. 220/2015 od 03. februara 2015. godine o utvrđivanju pravila za primenu Uredbe Saveta (EZ) br. 1217/2009 o uspostavljanju sistema za prikupljanje računovodstvenih podataka o dohotku i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gazdinstava u Evropskoj zajednici

 CELEX-32015R0220-EN-TXT