Month: decembar 2016

Usvojene Izmene Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ministartsvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je Izmene Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju(„Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 10/2013 – dr. zakon i 101/2016), u kojem se detaljnije regulišu obaveze uspostavljanja FADN sistema Republike Srbije. Izmenama Zakona detaljnije su propisani organizacija i funkcionisanje FADN sistema, dok će se Pravilnikom detaljno propisati poslovi, aktivnosti i rokovi učesnika FADN sistema. 

Član 33

Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima (Farm Accountancy Data Network – u daljem tekstu: FADN) je skup podataka o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednih gazdinstava, koji se dobijaju na osnovu sprovođenja godišnjeg istraživanja na poljoprivrednim gazdinstvima u skladu sa posebnim propisima.

FADN sistem obuhvata sprovođenje godišnjeg istraživanja i prikupljanja podataka o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: FADN istraživanje), organizacionu strukturu FADN sistema, prema utvrđenoj metodologiji prikupljanja i načinu korišćenja podataka sa poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN sistemu.

Ministarstvo uspostavlja FADN sistem.

FADN sistem čine:

1) Nacionalni odbor za praćenje FADN sistema;

2) Nacionalno telo za organizaciju i sprovođenje FADN istraživanja;

3) Regionalna koordinaciona tela;

4) Kancelarije za prikupljanje računovodstvenih FADN podataka;

5) republička organizacija nadležna za poslove statistike;

6) poljoprivredna gazdinstva (FADN gazdinstva).

Za praćenje FADN sistema, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava, ministar rešenjem osniva posebnu radnu grupu – Nacionalni odbor za FADN sistem (u daljem tekstu: Nacionalni odbor).

Poslove Nacionalnog tela za organizaciju i sprovođenje FADN istraživanja obavlja Ministarstvo.

Za poslove organizacije i sprovođenja FADN istraživanja, kontrole, obrade i pripreme podataka za godišnje izveštaje, kao i ostale poslove vezane za FADN sistem Ministarstvo može da ovlasti poljoprivredne obrazovne, naučne i stručne institucije i druge organizacije i ustanove, na osnovu konkursa.

Koordinaciju i funkcionisanje FADN sistema obavljaju regionalna koordinaciona tela u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede.

Poslove kancelarije za prikupljanje računovodstvenih FADN podataka obavljaju savetodavne i stručne službe u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede.

Republička organizacija nadležna za poslove statistike u FADN sistemu učestvuje na način i prema uslovima u skladu sa sporazumom o saradnji zaključenog između Ministarstva i republičke organizacije nadležne za poslove statistike.

Poljoprivredno FADN gazdinstvo je poljoprivredno gazdinstvo koje dobrovoljno učestvuje u FADN istraživanju.

Ministar bliže propisuje organizaciju učesnika u FADN sistemu i njihove poslove, metodologiju prikupljanja podataka sa poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN sistemu, način i rokove prikupljanja podataka, način i uslove korišćenja podataka u okviru FADN sistema kao i obrazac za prikupljanje podataka.

Ministarstvo donosi Nacionalni plan za funkcionisanje FADN sistema koji naročito sadrži način uspostavljanja i unapređenja FADN sistema, aktivnosti učesnika i institucija koji su deo sistema, njihove međusobne veze, aktivnosti i rokove za njihovo sprovođenje.

Nacionalni plan za funkcionisanje FADN sistema donosi se za period od pet godina.

Sredstva za uspostavljanje FADN sistema obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Održan redovni sastanak Nacionalne radne grupe

Na ekonomskom fakultetu u Beogradu 21. decembra 2016.godine, održan je redovni sastanak FADN Nacionalne koordinacione grupe. Na sastanku su prisustvovali predstavnici regionalnih koordinacionih tela; Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu  i Institut za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), kao i predstavnici Instituta za ekonomiku poljoprivrede i Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Teme sastanka bile su: 

1) Usvajanje Kalendara aktivnosti  za 2017. godinu;

2) Plan za izbor poljoprivrednih gazdinstava (Uključivanje novih poljoprivrednih gazdinstava);

3) Plan edukacija za 2017. godinu;

4) Unapređenje FADN softvera za unos podataka za 2016/2017.godinu; 

img_2074  img_2076

Druga radionica – Аgrаrnа pоlitikа – mеrе i еvаluаciја Zаhtеv zа unаprеđеnjе izvеštаvаnjа i аnаlitičkе infоrmаtivnоsti FADN bаzе

Drugog dana radionice 29.11.2016.godine održana je radionica sa temama: 

  • Izvеštај zа 2016. gоdinu
  • ЕU rеgulаtivа – nоvi zаhtеvi
  • Prеdlоg nоvih finаnsiјskih indikаtоrа
  • Unаprеđеnjе FADN izvеštаја nа mikrо nivоu
  • Uprаvlјаnjе bаzоm i fоrmа izvеštаvаnjа zа pоtrеbе vоđеnjа pоlitikе

Predavači : Prоf. dr Žаklinа Stојаnоvić, Prоf. dr Zоricа Vаsilјеvić,Dr Vlаdimir Zаkić

thumbnail of FADN_II_Deo_Ekonomsko-finansijska_analiza  

Vаriјаblе mоdеlа i znаčајnоst rаzlikа -Dr Irеnа Јаnkоvić i Dr Svеtlаnа Pоpоvić

thumbnail of FADN_ekonometrija panela

Оcеnа mеrа аgrаrnе pоlitikе – Stаtističkе оsnоvе аnаlizе i primеnа mоdеlа-Prоf. dr Žаklinа Stојаnоvić i Prоf. dr RаdmilаDrаgutinоvić-Мitrоvić

Меrе аgrаrnе pоlitikе: Pаrаlеlе ЕU i Srbiја – Prеdlоg zа unаprеđеnjе mеrа i prоcеnа еfеkаtа Prоf. dr Žаklinа Stојаnоvić i Dr Vlаdimir Zаkić 

Unapredjenje_agr_pol2016

 

DSC_0369 DSC_0362